Regulament cu privire la atestarea MF din RM
  
Extras din Ordinul MS Nr.75 – p § 1 din 02 iunie 2011
Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor
Ordinul MS Nr.37 – p § 2 din 21 martie 2011
Cu privire la educaţia medicală continuă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Regulamentul
cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor

din Republica Moldova


 Medicii, care activează pe teritoriul Republicii Moldova sunt atestaţi în mod obligatoriu în scopul evaluării nivelului calificării profesionale la fiecare 5 ani de activitate în cadrul Comisiilor instituite de MS.


În funcţie de nivelul pregătirii profesionale şi experienţa acumulată, medicului se conferă categorie de calificare consecutiv: a doua, prima, superioară.


Categoria de calificare este valabilă timp de 5 ani din data emiterii ordinului Ministerului Sănătăţii.
Medicii sunt admişi la atestare doar în cazul acumulării creditului de 250/75 ore de instruire profesională continuă pe parcursul ultimilor 5 ani.


În cazul cînd medicul după expirarea a 5 ani de la conferirea gradului de calificare, din motive neintemeiate nu depune cerere în Comisie, i se retrage categoria de calificare profesională şi Comisia va lua decizia referitor la corespunderea medicului funcţiei ocupate.


Medicii, cărora le-a expirat termenul de valabilitate a categoriei de calificare în peroada aflării în concediul pentru îngrijirea copilului, pot fi atestaţi după reluarea activităţii de muncă, cu condiţia urmării unui curs de perfecţionare în domeniu dar nu mai tîrziu de 6 luni.


Evaluarea nivelului de calificare profesională a medicilor se efectuează prin examinarea dosarului, testare şi interviu de performanţă.


Medicii care au atins vîrsta de pensionare nu mai sunt supuşi atestării şi păstrează ultima categorie de calificae pînă la momentul demisionării, fapt ce nu va restricţiona participarea lor la procesul de instruire medicală continuă.


Decizia Comisiei despre necorespunderea medicului funcţiei ocupate reprezintă drept temei pentru rezilierea contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile Articolului 86, punct e al Codului Muncii al RM.


Decizia Comisiei poate fi contestată de medic în Comisia centrală de atestare timp de 10 zile.

 

Şedinţele Comisiilor de atestare se organizează trimestrial.


Graficul şedinţelor Comisiilor se aprobă anual de către Direcţia politici in managementul personalului medical a Ministerului Sănătăţii, în termen de pînă la 15 ianuarie.


Cheltuielile ocazionate de prezenţa la şedinţa Comisiei de atestare sunt acoperite din contul medicilor.

Klass! Google Bookmarks facebook twitter